Gezonde school/GGD

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School in mei 2019 wederom behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.
De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.  De gezonde school is een samenwerking tussen de GGD en het schoolteam.

De Gezonde School-pijlers
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of 'groen' schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Janneke de Boer en Lonneke Hubers, zij zijn contactpersoon
namens het Zilverbergteam.

Samenstelling schoolgezondheidsteam De Zilverberg:
 
Jeugdarts:
Silvia Wellink
e-mail: Swellink@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-22198865
 
Sociaal Verpleegkundige:
Anneke van Hes
e-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
Anneke heeft haar spreekuur op
De Zilverberg de 1ste maandag van de maand.
Van 8.45-10.30 uur, zie hiervoor de kalender.
tel: 06-10252777
 
Doktersassistent:
Moniek Mulder
e-mail: mmulder@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-11614296
 
Logopedist:
Miriam Horsch
e-mail: mhorsch@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-51341517
 
Adviseur gezonde school:
Silvia Meijer
e-mail: smeijer@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 06-46802086
 
Maatschappelijk werk:
NIM: 024-3232751
 
Schoolgidsartikel JGZ voor de basisschool                                   
__________________________________________________
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
 
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor school
(niet in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen)
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
 
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
 
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.
 
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 
Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.
 
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
 
Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.
 
Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
 
Meer informatie
  • Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder 'Jeugd & Opvoeden' meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
  • Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema's als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.
     
 Kernteam Heumen